IUSTITIA Kancelaria Prawna udziela kompleksowej pomocy prawnej podmiotom dochodzącym roszczeń pieniężnych od nierzetelnych dłużników. Podejmowane przez nas czynności windykacyjne charakteryzują się efektywnością oraz szybkością działania, a co istotne - są zgodne z obowiązującym prawem. W zależności od stopnia trudności w odzyskaniu wierzytelności, a także etapu na jakim została przekazana nam sprawa, możemy podjąć czynności określane jako:

1) windykacja polubowna - obejmuje takie działania jak ponaglenia (pisemne, telefoniczne), osobiste spotkania, negocjacje mające na celu skłonienie dłużnika do dobrowolnego zwrotu należności
2) windykacja sądowa - prowadzona w sytuacji, gdy dłużnik nie chce dobrowolnie zwrócić należności, polega na złożeniu w imieniu wierzyciela pozwu przeciwko dłużnikowi i reprezentowaniu wierzyciela przed sądem celem uzyskania korzystnego wyroku - tytułu wykonawczego (tytuł egzekucyjny opatrzony klauzulą wykonalności) będącego podstawą wszczęcia ewentualnego postępowania egzekucyjnego
3) windykacja komornicza - prowadzona w sytuacji, gdy dłużnik mimo istnienia tytułu wykonawczego odmawia zwrotu należności; obejmuje m.in. złożenie w imieniu wierzyciela wniosku egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi i reprezentowaniu wierzyciela w czasie prowadzonej egzekucji komorniczej celem uzyskania pełnego zaspokojenia
4) windykacja karna - prowadzona w sytuacji, gdy uszczuplenie majątku wierzyciela nastąpiło w drodze popełnienia przestępstwa przez dłużnika, polega przede wszystkim na zastępowaniu wierzyciela w trakcie trwania procesu karnego przeciwko dłużnikowi celem uzyskania pełnego zaspokojenia

Co warto zaznaczyć, to właśnie w naszym interesie leży, aby uzyskali Państwo zaspokojenie swojego roszczenia w jak najwyższym stopniu i byli w pełni zadowoleni z prowadzonych przez nas działań, gdyż wychodzimy z założenia, iż najlepszą rekomendację naszej kancelarii stanowi zadowolony Klient, a ponadto, nasze wynagrodzenie jest ściśle związane z wysokością odzyskanej należności.

Od momentu powierzenia nam sprawy wierzyciel uzyskuje pełną pomoc prawną w zakresie czynności zmierzających do szybkiego i pełnego uzyskania należnych pieniędzy. W zależności od stadium na jakim została przekazana nam sprawa, udzielamy pomocy prawnej na każdym jej etapie - przedsądwym, sądowym i egzekucyjnym.

Zakres spraw:
  • zobowiązany odmawia uiszczenia płatności lub w ogóle nie uznaje istnienia wierzytelności
  • dłużnik spóźnia się z zapłatą
  • roszczenie o zapłatę jest wynikiem popełnienia przestępstwa przez dłużnika

Podstawowe warunki współpracy i wynagrodzenie:

1) Wstępna konsultacja odnośnie możliwości podjęcia czynności w przedstawionej sprawie jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNA.

Na tym etapie potencjalny Klient uzyskuje pełną i rzetelną informację o możliwych działaniach i związanych z tym szansach, zagrożeniach i przede wszystkim kosztach. W przypadku rezygnacji z naszych usług na tym etapie, potencjalny Klient NIE PONOSI ŻADNYCH KOSZTÓW.

Celem umówienia terminu wstępnej konsultacji należy skontaktować się z kancelarią telefonicznie.

2) Z tytułu prowadzonej sprawy, kancelaria pobiera prowizję w wysokości 15-23% (zależnie od stopnia zawiłości sprawy i spodziewanego nakładu pracy) + VAT liczoną od uzyskanej od dłużnika kwoty, przy czym wskazana prowizja PŁATNA JEST DOPIERO PO FAKTYCZNYM PRZEKAZANIU ŚRODKÓW PRZEZ DŁUŻNIKA.