Wielu przedsiębiorców, szczególnie tych mikro i małych, dysponuje niedostateczną wiedzę z zakresu prawa gospodarczego, a ze względu na niewielki zakres prowadzonej działalności nie może sobie pozwolić na posiadanie pełnej obsługi prawnej. Postanowiliśmy wyjść naprzeciw tym potrzebom i stworzyć dostosowaną do ich potrzeb ofertę. W ramach przygotowanych rozwiązań proponujemy możliwość powierzenia naszej kancelarii prowadzenie pojedynczej sprawy bądź stałej obsługi prawnej Państwa firmy.

Typowy zakres spraw:
  • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów
  • sporządzanie opinii prawnych
  • windykacja należności pieniężnych od nierzetelnych dłużników/kontrahentów
  • roszczenia odszkodowawcze
  • spory z przedsiębiorcami - m.in. roszczenia z tytułu kar umownych, niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, rękojmi za wady, gwarancji jakości, poniesionej szkody
  • spory z konsumentami - m.in. z tytułu niezgodności towaru z umową, rękojmi za wady, gwarancji ustawowej, gwarancji jakości

Podstawowe warunki współpracy i wynagrodzenie:

Wstępna konsultacja odnośnie możliwości podjęcia czynności w przedstawionej pojedynczej sprawie lub współpracy w ramach stałej obsługi prawnej jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNA. Na tym etapie potencjalny Klient uzyskuje pełną i rzetelną informację o możliwych działaniach i związanych z tym szansach, zagrożeniach i przede wszystkim kosztach. W przypadku rezygnacji z naszych usług na tym etapie, potencjalny Klient NIE PONOSI ŻADNYCH KOSZTÓW.

Kancelaria stosuje trzy systemy wynagradzania ustalane indywidualnie z Klientem jeszcze przed podjęciem właściwych czynności i ściśle dopasowane do jego potrzeb oraz możliwości, tj.:

1) ryczałtowy - w postaci ustalonej z góry kwoty niezależnej od ilości czasu i nakładu pracy kancelarii
2) godzinowy - w postaci ustalonej z góry stawki liczonej za każdą rozpoczętą godzinę pracy kancelarii
3) mieszany - stanowi elastyczne połączenie systemu ryczałtowego i godzinowego

Jednakże, jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasza kancelaria prowadzi stałą obsługę prawną firm już od 120 zł miesięcznie + VAT.